Địa chỉ: Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02223.776.405

Hoạt động trải nghiệm “ Một ngày làm cô giáo Mầm Non” phụ huynh học sinh lớp 5 - 6 tuổi A2